Proff
Proff

AB Dagens Nyheter

Org.nr556246-8172
AdressGjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

200

325

-

0

-

Löner övriga

157 161

155 624

149 986

134 000

127 582

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 382 676

1 371 603

1 344 473

1 378 000

1 450 052

Avskrivningar och nedskrivningar

−1 547

−1 660

−2 359

−3 000

−3 557

Summa rörelsekostnader

−1 174 587

−1 138 674

−1 443 030

−1 303 000

−1 444 826

Rörelseresultat efter avskrivningar

208 089

232 929

−98 557

77 000

5 226

Utdelningar

40 000

65 000

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2 369

2 798

42 882

0

2 787

Räntekostnader och liknande resultatposter

−326

−474

−2 958

−10 000

−10 839

Resultat efter finansiella tillgångar

210 077

234 263

−58 633

50 000

−3 266

Resultat före skatt

28 152

−24 497

−58 714

−31 000

9 047

Skatt på årets resultat

−5 409

5 184

16

0

438

Årets resultat

22 743

−19 313

−58 698

−31 000

9 485

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

3 606

2 279

3 224

3 000

6 040

Finansiella anläggningstillgångar

23 555

44 631

38 283

50 000

32 504

Summa anläggningstillgångar

27 161

46 910

41 507

54 000

38 544

Färdiga varor och handelsvaror

1 693

0

0

0

0

Kundfordringar

14 305

32 803

34 176

50 000

64 507

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

592 593

744 761

563 003

759 000

879 383

Summa tillgångar

619 754

791 671

604 510

812 000

917 927

Summa fritt eget kapital

59 730

101 987

121 301

180 000

211 416

Summa eget kapital

119 730

161 987

181 301

240 000

271 416

Summa avsättningar

17 835

18 613

16 849

97 000

230 486

Summa långfristiga skulder

4 372

15 312

15 162

15 000

0

Leverantörsskulder

20 625

29 135

19 180

21 000

62 049

Summa kortfristiga skulder

477 817

595 759

390 734

460 000

415 465

Summa eget kapital och skulder

619 754

791 671

604 510

812 000

917 927

Ladda ner gratis årsredovisning

AB Dagens Nyheter

Org.nr 556246-8172

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter