Proff
Proff

Agneta Wahlgren i Eslöv AB

Org.nr556898-6953
AdressLotsvägen 12, 312 72 Skummeslövsstrand

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

2016-09-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-08-31

2018-08-31

2017-08-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

-

0

Löner övriga

0

0

0

-

0

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

27

1

0

62

125

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

−2

Summa rörelsekostnader

−67

−26

−20

−24

−40

Rörelseresultat efter avskrivningar

−40

−25

−20

38

85

Utdelningar

0

1 394

0

0

65

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

1 500

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−1

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−40

1 473

−20

37

85

Resultat före skatt

−40

1 473

−20

37

85

Skatt på årets resultat

0

0

0

−8

−19

Årets resultat

−40

1 473

−20

29

66

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

50

50

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

50

50

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

60

62

64

65

Kundfordringar

0

0

0

18

0

Kassa och bank

107

1

5

21

53

Summa omsättningstillgångar

107

1 564

68

121

140

Summa tillgångar

157

1 614

68

121

140

Summa fritt eget kapital

50

1 484

10

30

67

Summa eget kapital

100

1 534

60

80

117

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

23

0

0

0

Leverantörsskulder

0

1

1

1

1

Summa kortfristiga skulder

57

57

8

41

23

Summa eget kapital och skulder

157

1 614

68

121

140

Ladda ner gratis årsredovisning

Agneta Wahlgren i Eslöv AB

Org.nr 556898-6953

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter