Proff
Proff

Akono AB

Org.nr559039-6874
AdressVästberga allé 36 A, 126 30 Hägersten

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

12 687

11 791

20 168

27 701

23 743

Avskrivningar och nedskrivningar

−23

−23

−23

−23

−11

Summa rörelsekostnader

−12 614

−11 537

−20 388

−28 297

−22 807

Rörelseresultat efter avskrivningar

73

254

−220

−596

936

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−15

−25

−16

−6

−41

Resultat efter finansiella tillgångar

59

230

−233

−602

895

Resultat före skatt

59

152

−233

−95

640

Skatt på årets resultat

−29

−50

0

−12

−168

Årets resultat

30

102

−233

−107

472

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

62

34

56

79

101

Finansiella anläggningstillgångar

15

60

26

106

120

Summa anläggningstillgångar

76

93

82

184

222

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

589

931

2 433

3 381

1 329

Kassa och bank

653

1 673

268

2 026

2 516

Summa omsättningstillgångar

2 752

2 907

3 040

5 731

4 228

Summa tillgångar

2 829

3 001

3 122

5 915

4 450

Summa fritt eget kapital

825

795

693

927

1 033

Summa eget kapital

875

845

743

977

1 083

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

493

303

594

1 003

299

Summa kortfristiga skulder

1 876

2 078

2 379

4 939

2 859

Summa eget kapital och skulder

2 829

3 001

3 122

5 915

4 450

Ladda ner gratis årsredovisning

Akono AB

Org.nr 559039-6874

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter