Proff
Proff

Baux AB

Org.nr556951-4523
AdressSankt eriksgatan 106, 113 31 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

53 269

37 380

38 531

31 228

26 203

Avskrivningar och nedskrivningar

−838

−1 167

−234

−206

−117

Summa rörelsekostnader

−50 060

−34 911

−33 571

−32 677

−24 791

Rörelseresultat efter avskrivningar

3 209

2 469

4 961

−1 447

1 412

Utdelningar

0

0

0

0

788

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

14

145

0

0

399

Räntekostnader och liknande resultatposter

−78

−3

−226

−3

−11

Resultat efter finansiella tillgångar

3 145

2 610

4 735

−1 450

1 800

Resultat före skatt

1 941

1 377

3 838

−1 450

1 800

Skatt på årets resultat

−436

−298

−576

−29

−425

Årets resultat

1 505

1 079

3 262

−1 479

1 375

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

2 814

2 704

1 902

0

0

Materiella anläggningstillgångar

1 048

730

665

730

849

Finansiella anläggningstillgångar

888

888

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

4 750

4 322

2 567

730

849

Färdiga varor och handelsvaror

4 812

2 218

1 149

589

136

Kundfordringar

6 192

6 689

2 177

2 430

1 324

Kassa och bank

2 286

1 740

3 854

1 492

3 226

Summa omsättningstillgångar

15 034

12 204

7 402

6 604

5 864

Summa tillgångar

19 785

16 526

9 969

7 334

6 713

Summa fritt eget kapital

3 540

2 188

1 960

354

1 833

Summa eget kapital

6 259

4 746

3 666

404

1 883

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

2 338

0

0

0

0

Leverantörsskulder

3 034

4 994

2 586

3 014

3 343

Summa kortfristiga skulder

9 104

10 401

5 407

6 930

4 830

Summa eget kapital och skulder

19 785

16 526

9 969

7 334

6 713

Ladda ner gratis årsredovisning

Baux AB

Org.nr 556951-4523

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter