Proff
Proff

Baux Holding AB

Org.nr559047-5520
AdressSankt eriksgatan 106, 113 31 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−317

−715

−42

−31

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

−317

−715

−42

−31

0

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

788

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−14

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−331

−715

−42

756

0

Resultat före skatt

169

35

−42

756

0

Skatt på årets resultat

−43

0

0

0

0

Årets resultat

126

35

−42

756

0

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

1 575

1 575

1 575

1 575

787

Summa anläggningstillgångar

1 575

1 575

1 575

1 575

787

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

240

34

50

50

50

Summa omsättningstillgångar

247

212

50

50

50

Summa tillgångar

1 822

1 787

1 625

1 625

837

Summa fritt eget kapital

875

749

714

756

0

Summa eget kapital

925

799

764

806

50

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

787

0

0

0

0

Leverantörsskulder

2

125

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

109

988

861

819

787

Summa eget kapital och skulder

1 822

1 787

1 625

1 625

837

Ladda ner gratis årsredovisning

Baux Holding AB

Org.nr 559047-5520

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter