Proff
Proff

Björnhaga Entreprenad AB

Org.nr559281-2993
AdressBjörnhaga 4, 646 95 Björnlunda

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-12
Startdatum

2020-11-05

Slutdatum

2021-12-31

LÖNER

2021-12
Valutakod

SEK

Löner styrelse och VD

-

Löner övriga

-

RESULTATRÄKNING

2021-12
Valutakod

SEK

Omsättning

1 926

Avskrivningar och nedskrivningar

−18

Summa rörelsekostnader

−1 827

Rörelseresultat efter avskrivningar

99

Utdelningar

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

98

Resultat före skatt

98

Skatt på årets resultat

−21

Årets resultat

77

BALANSRÄKNING

2021-12
Valutakod

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

Materiella anläggningstillgångar

40

Finansiella anläggningstillgångar

0

Summa anläggningstillgångar

40

Färdiga varor och handelsvaror

0

Kundfordringar

56

Kassa och bank

36

Summa omsättningstillgångar

252

Summa tillgångar

292

Summa fritt eget kapital

77

Summa eget kapital

102

Summa avsättningar

0

Summa långfristiga skulder

0

Leverantörsskulder

22

Summa kortfristiga skulder

190

Summa eget kapital och skulder

292

Ladda ner gratis årsredovisning

Björnhaga Entreprenad AB

Org.nr 559281-2993

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter