Proff
Proff

DAN-doors AB

Org.nr556444-8479
AdressBacka Bergög. 7, 422 46 Hisings Backa

Vi tillverkar kundspecificerade dörrar och portar i rostfritt stål enligt alla gällande krav och normer. Vi har hög kompetens som vi använder till att utveckla och skapa kvalitetslösningar för kyl-, frys-, brand- och industridörrar.

DAN-doors levererar välbeprövade kylrumsdörrar och portar med konstruktioner som klarar våra kunders stränga och specifika krav på effektiva och isolerande dörrar full ut. Produkterna har utvecklats särskilt för livsmedelsindustrin, med ytor som klarar de strikta hygienkraven i branschen.

DAN-doors frysrumsdörrar och -portar har konstruerats för att stå emot oavbruten och hårdhänt behandling. Vi arbetar därför inte med standardlösningar, utan anpassar form och funktion, så att de stämmer överens med marknadens förväntningar på minimala kylförluster och lägre energiomkostnader.

DAN-doors branddörrar och portar fokuserar alltid på hållbarhet, funktionalitet och användarvänlighet – det gäller inte minst vårt sortiment av nya gångjärnsförsedda branddörrar. Dessa är godkända enligt de nya europeiska standarderna SS-EN-16034-1 och teststandarden SS-EN-1634-1, vilket innebär klassificeringen EI260. Dörrarna kombinerar kvalitet och gediget hantverk med en tidlös och elegant utformning.

Hållbarhet och styrka är nyckelorden i våra kraftiga konstruktioner, där vi har lagt tonvikt på att förstärka produkterna så mycket som möjligt, och därför levereras alla dörrar och portar med förstärkta hörnkopplingar och förstärkta kopplingar i allmänhet.

Industridörrarna uppfyller även diverse specifikationer vad gäller isolering , täthet samt damm- och bullerskydd. Våra produkter är också specialkonstruerade för bland annat livsmedel, läkemedel, handel och industri.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

34 471

25 746

21 973

32 181

23 379

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−33 185

−24 429

−21 919

−30 345

−22 843

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 286

1 317

54

1 835

537

Utdelningar

1 500

0

1 770

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1

4

71

1

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

−14

−6

−5

−12

−21

Resultat efter finansiella tillgångar

1 272

1 315

120

1 823

518

Resultat före skatt

1 272

1 315

120

1 823

518

Skatt på årets resultat

−281

−274

−47

−401

−114

Årets resultat

991

1 041

73

1 422

404

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

547

379

519

445

438

Kundfordringar

3 057

1 572

2 717

3 587

2 859

Kassa och bank

63

189

319

333

2 498

Summa omsättningstillgångar

7 410

4 980

7 078

6 315

5 852

Summa tillgångar

7 410

4 980

7 078

6 315

5 852

Summa fritt eget kapital

2 881

1 889

2 849

2 775

1 353

Summa eget kapital

3 199

2 207

3 167

3 093

1 671

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

958

499

789

533

758

Summa kortfristiga skulder

4 211

2 773

3 911

3 222

4 180

Summa eget kapital och skulder

7 410

4 980

7 078

6 315

5 852

Ladda ner gratis årsredovisning

DAN-doors AB

Org.nr 556444-8479

Profile-6964703

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter