Proff
Proff

Effso Group AB

Org.nr559177-8294
AdressLandsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-11-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

2 011

2 927

-

0

Löner övriga

0

-

-

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 438

3 952

4 545

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−4 203

−4 955

−5 524

−1

Rörelseresultat efter avskrivningar

−1 765

−1 003

−979

−1

Utdelningar

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

17 704

6 516

−1 224

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−92

−109

−522

0

Resultat efter finansiella tillgångar

15 846

5 404

−2 727

−1

Resultat före skatt

15 846

5 404

−2 727

−1

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

Årets resultat

15 846

5 404

−2 727

−1

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

81 968

78 537

73 404

86 649

Summa anläggningstillgångar

81 968

78 537

73 404

86 649

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

477

0

Kassa och bank

1 116

5 253

4 234

49

Summa omsättningstillgångar

1 324

13 789

11 284

49

Summa tillgångar

83 292

92 326

84 688

86 698

Summa fritt eget kapital

21 523

5 677

272

−1

Summa eget kapital

21 573

5 727

322

49

Summa avsättningar

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

41

42

0

Summa kortfristiga skulder

61 720

86 599

84 365

86 649

Summa eget kapital och skulder

83 292

92 326

84 688

86 698

Ladda ner gratis årsredovisning

Effso Group AB

Org.nr 559177-8294

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter