Proff
Proff

Ekerum Golf & Resort AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556559-4032
AdressGårdsvägen 22, 387 92 Borgholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

-

-

-

-

Löner övriga

18 616

18 264

20 287

19 809

20 071

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

73 934

68 686

70 091

65 369

93 006

Avskrivningar och nedskrivningar

−3 398

−3 005

−2 713

−2 400

−3 063

Summa rörelsekostnader

−67 903

−62 451

−64 112

−67 141

−75 289

Rörelseresultat efter avskrivningar

6 032

6 235

5 978

−1 772

17 717

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

27 993

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2 249

−2 276

−2 304

−2 387

−2 603

Resultat efter finansiella tillgångar

31 777

3 959

3 470

−4 158

15 113

Resultat före skatt

31 776

3 959

3 470

137

15 003

Skatt på årets resultat

−456

777

0

0

0

Årets resultat

31 320

4 736

3 470

137

15 003

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

80 202

82 608

78 498

71 247

68 229

Finansiella anläggningstillgångar

47 280

46 987

45 974

45 974

45 974

Summa anläggningstillgångar

127 482

129 595

124 472

117 221

114 203

Färdiga varor och handelsvaror

1 472

1 264

1 600

1 613

1 148

Kundfordringar

1 185

610

3 340

2 226

2 319

Kassa och bank

25 598

31

81

105

195

Summa omsättningstillgångar

34 053

9 447

13 397

22 305

13 735

Summa tillgångar

161 536

139 042

137 870

139 526

127 938

Summa fritt eget kapital

56 476

25 156

20 419

16 949

16 813

Summa eget kapital

58 218

26 898

22 161

18 691

18 555

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

86 250

90 000

90 000

90 000

90 000

Leverantörsskulder

1 796

3 972

1 429

2 947

4 582

Summa kortfristiga skulder

17 068

22 144

25 708

30 834

19 383

Summa eget kapital och skulder

161 536

139 042

137 870

139 526

127 938

Ladda ner gratis årsredovisning

Ekerum Golf & Resort AB

Org.nr 556559-4032

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter