Proff
Proff

Everyday Life AB

Org.nr556746-8581
AdressRingvägen 35, 118 63 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

766

1 490

1 490

581

489

Avskrivningar och nedskrivningar

−5

−5

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−900

−1 411

−1 178

−647

−577

Rörelseresultat efter avskrivningar

−134

79

312

−66

−88

Utdelningar

0

50

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

−15

0

0

0

65

Räntekostnader och liknande resultatposter

−3

−3

0

−1

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

−152

75

311

−67

−24

Resultat före skatt

−107

60

281

−67

−24

Skatt på årets resultat

0

−14

−20

0

0

Årets resultat

−107

46

261

−67

−24

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

15

20

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

1

17

17

0

0

Summa anläggningstillgångar

16

37

17

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

179

37

251

144

152

Kassa och bank

23

242

177

7

8

Summa omsättningstillgångar

354

636

542

188

232

Summa tillgångar

370

673

560

188

233

Summa fritt eget kapital

18

175

154

−107

−40

Summa eget kapital

118

275

254

−7

60

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

6

0

0

0

Leverantörsskulder

84

105

27

71

63

Summa kortfristiga skulder

252

347

276

195

173

Summa eget kapital och skulder

370

673

560

188

233

Ladda ner gratis årsredovisning

Everyday Life AB

Org.nr 556746-8581

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter