Proff
Proff

Gymmet i Masthugget AB

Org.nr559235-4558
AdressGustaf dalénsgatan 13, 417 05 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-07

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

-

Löner övriga

0

0

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 932

1 077

373

Avskrivningar och nedskrivningar

−109

−76

−15

Summa rörelsekostnader

−1 548

−1 215

−1 149

Rörelseresultat efter avskrivningar

384

−139

−776

Utdelningar

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

23

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−11

−12

−7

Resultat efter finansiella tillgångar

396

−151

−782

Resultat före skatt

396

−151

−782

Skatt på årets resultat

0

0

0

Årets resultat

396

−151

−782

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

473

465

450

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

473

465

450

Färdiga varor och handelsvaror

15

11

5

Kundfordringar

95

162

21

Kassa och bank

3

7

249

Summa omsättningstillgångar

690

724

547

Summa tillgångar

1 163

1 189

997

Summa fritt eget kapital

463

67

218

Summa eget kapital

513

117

268

Summa avsättningar

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

Leverantörsskulder

33

20

44

Summa kortfristiga skulder

650

1 072

729

Summa eget kapital och skulder

1 163

1 189

997

Ladda ner gratis årsredovisning

Gymmet i Masthugget AB

Org.nr 559235-4558

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter