Proff
Proff

Igym AB

Org.nr556856-9072
AdressGustaf dalénsgatan 13, 417 05 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 027

781

936

630

837

Avskrivningar och nedskrivningar

−46

−21

−26

−82

−83

Summa rörelsekostnader

−1 675

−783

−765

−554

−699

Rörelseresultat efter avskrivningar

−648

−1

171

75

139

Utdelningar

0

0

200

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−3

0

0

−1

−4

Resultat efter finansiella tillgångar

−651

−1

171

74

135

Resultat före skatt

134

−1

171

74

135

Skatt på årets resultat

−28

0

−37

−16

−8

Årets resultat

106

−1

134

58

127

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

601

78

99

97

179

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

601

78

99

97

179

Färdiga varor och handelsvaror

10

0

0

0

0

Kundfordringar

35

38

6

0

15

Kassa och bank

0

0

211

74

156

Summa omsättningstillgångar

256

187

265

99

203

Summa tillgångar

856

265

364

197

382

Summa fritt eget kapital

122

16

217

83

25

Summa eget kapital

172

66

267

133

75

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

200

Leverantörsskulder

50

39

0

4

0

Summa kortfristiga skulder

569

199

97

63

107

Summa eget kapital och skulder

856

265

364

197

382

Ladda ner gratis årsredovisning

Igym AB

Org.nr 556856-9072

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter