Proff
Proff

Inreda Kvadrat i Sverige AB

Org.nr559258-7892
AdressKumla-Ekeby 303, 692 93 Kumla

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-062021-06
Startdatum

2021-07-01

2020-06-08

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

LÖNER

2022-062021-06
Valutakod

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

Löner övriga

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-062021-06
Valutakod

SEK

SEK

Omsättning

4 337

3 807

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

Summa rörelsekostnader

−4 161

−3 619

Rörelseresultat efter avskrivningar

175

188

Utdelningar

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−15

−18

Resultat efter finansiella tillgångar

160

170

Resultat före skatt

161

170

Skatt på årets resultat

−37

−37

Årets resultat

124

133

BALANSRÄKNING

2022-062021-06
Valutakod

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

294

286

Kundfordringar

0

0

Kassa och bank

338

251

Summa omsättningstillgångar

806

752

Summa tillgångar

806

752

Summa fritt eget kapital

256

133

Summa eget kapital

281

158

Summa avsättningar

0

0

Summa långfristiga skulder

182

168

Leverantörsskulder

87

0

Summa kortfristiga skulder

343

426

Summa eget kapital och skulder

806

752

Ladda ner gratis årsredovisning

Inreda Kvadrat i Sverige AB

Org.nr 559258-7892

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter