Proff
Proff

Lexian AB

Org.nr559061-1231
AdressGrönlingens väg 21, 174 62 Sundbyberg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

-

Löner övriga

0

0

0

0

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

9 675

3 584

5

5

145

Avskrivningar och nedskrivningar

−6

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−8 643

−3 170

−201

−227

−373

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 032

414

−196

−222

−228

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

1 031

415

−195

−223

−228

Resultat före skatt

1 031

415

−195

−223

−228

Skatt på årets resultat

−186

0

0

0

0

Årets resultat

845

415

−195

−223

−228

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

39

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

11

11

Summa anläggningstillgångar

39

0

0

11

11

Färdiga varor och handelsvaror

3 000

1 245

680

120

145

Kundfordringar

184

26

0

0

0

Kassa och bank

2 873

1 592

120

378

601

Summa omsättningstillgångar

6 133

2 931

845

643

871

Summa tillgångar

6 172

2 931

845

653

881

Summa fritt eget kapital

1 492

647

233

428

650

Summa eget kapital

1 542

697

283

478

700

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

175

180

Leverantörsskulder

1 749

1 109

0

1

0

Summa kortfristiga skulder

4 630

2 234

562

1

0

Summa eget kapital och skulder

6 172

2 931

845

653

881

Ladda ner gratis årsredovisning

Lexian AB

Org.nr 559061-1231

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter