Proff
Proff

Lovéns Trädgård AB

Org.nr559236-4375
AdressStenstorpsvägen 18, 302 30 Halmstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-12
Startdatum

2021-02-01

2020-01-13

Slutdatum

2022-01-31

2021-01-31

LÖNER

2022-122021-12
Valutakod

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

Löner övriga

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-12
Valutakod

SEK

SEK

Omsättning

3 081

2 922

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

Summa rörelsekostnader

−2 598

−2 259

Rörelseresultat efter avskrivningar

483

663

Utdelningar

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

482

663

Resultat före skatt

481

663

Skatt på årets resultat

−99

−142

Årets resultat

382

521

BALANSRÄKNING

2022-122021-12
Valutakod

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

207

139

Kundfordringar

1

0

Kassa och bank

1 002

736

Summa omsättningstillgångar

1 231

956

Summa tillgångar

1 231

956

Summa fritt eget kapital

903

521

Summa eget kapital

953

571

Summa avsättningar

0

0

Summa långfristiga skulder

0

200

Leverantörsskulder

0

7

Summa kortfristiga skulder

278

185

Summa eget kapital och skulder

1 231

956

Ladda ner gratis årsredovisning

Lovéns Trädgård AB

Org.nr 559236-4375

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter