Proff
Proff

Mölndalsbostäder Aktiebolag

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556015-2885
AdressHäradsgatan 1, 431 60 Mölndal

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

2 019

1 933

1 801

1 747

1 747

Löner övriga

39 654

39 636

39 676

37 898

37 473

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

426 531

408 912

391 027

368 378

354 482

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

0

0

0

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

97 583

93 501

97 684

74 692

62 816

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

394

0

2

−67

150

Räntekostnader och liknande resultatposter

−52 628

−33 263

−50 074

−35 707

0

Resultat efter finansiella tillgångar

45 177

46 895

47 612

26 418

7 769

Resultat före skatt

37 576

38 494

40 535

18 217

4 904

Skatt på årets resultat

−14 637

−11 899

−10 025

−5 277

−1 412

Årets resultat

22 939

26 595

30 510

12 940

3 492

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

553

944

1 335

1 725

2 114

Materiella anläggningstillgångar

3 409 996

3 400 441

3 395 721

3 377 019

3 162 469

Finansiella anläggningstillgångar

24 606

17 542

17 921

18 011

18 027

Summa anläggningstillgångar

3 435 155

3 418 927

3 414 977

3 396 755

3 182 610

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

666

553

797

775

4 592

Kassa och bank

546

173

1 375

1 527

1 117

Summa omsättningstillgångar

54 758

157 199

112 678

33 368

60 057

Summa tillgångar

3 489 913

3 576 126

3 527 655

3 430 123

3 242 667

Summa fritt eget kapital

438 952

416 016

389 421

358 911

345 971

Summa eget kapital

560 125

537 189

510 594

480 084

467 144

Summa avsättningar

73 397

59 855

47 975

37 949

32 485

Summa långfristiga skulder

1 969 300

1 969 300

2 869 300

1 519 300

2 119 300

Leverantörsskulder

18 964

17 312

5 067

22 657

45 539

Summa kortfristiga skulder

880 510

999 802

87 215

1 378 385

608 610

Summa eget kapital och skulder

3 489 913

3 576 126

3 527 655

3 430 123

3 242 667

Ladda ner gratis årsredovisning

Mölndalsbostäder Aktiebolag

Org.nr 556015-2885

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter