Proff
Proff

Nobina Busco AB

Org.nr559189-8241
AdressArmégatan 38, 171 71 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2019-01-04

Slutdatum

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

64 297

53 526

29 328

0

Avskrivningar och nedskrivningar

−52 162

−40 655

−22 370

0

Summa rörelsekostnader

−52 456

−40 873

−22 609

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

11 841

12 653

6 719

0

Utdelningar

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

105

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−8 926

−8 187

−8 204

0

Resultat efter finansiella tillgångar

2 915

4 466

−1 380

0

Resultat före skatt

0

183

−183

0

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

Årets resultat

0

183

−183

0

BALANSRÄKNING

2022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

610 414

444 201

433 942

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

167 363

0

Summa anläggningstillgångar

610 414

444 201

601 305

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

-

Kassa och bank

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

364 182

176 064

0

500 050

Summa tillgångar

974 596

620 265

601 305

500 050

Summa fritt eget kapital

50 000

50 000

49 817

0

Summa eget kapital

50 050

50 050

49 867

50

Summa avsättningar

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

700 000

500 000

500 000

500 000

Leverantörsskulder

0

0

0

-

Summa kortfristiga skulder

1 746

70 215

3 438

0

Summa eget kapital och skulder

974 596

620 265

601 305

500 050

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Busco AB

Org.nr 559189-8241

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter