Proff
Proff

Nobina Sverige AB

Org.nr556057-0128
AdressArmégatan 38, 171 71 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-03-01

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

4 468

19 836

3 290

3 192

3 355

Löner övriga

2 391 550

1 452 640

2 452 931

2 346 467

2 365 190

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

7 551 391

7 596 511

6 616 287

6 603 763

6 602 496

Avskrivningar och nedskrivningar

−53 792

−51 969

−47 343

−41 863

−37 144

Summa rörelsekostnader

−6 989 647

−6 991 119

−6 335 527

−6 200 877

−6 203 898

Rörelseresultat efter avskrivningar

561 744

605 392

280 760

402 886

398 598

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

12 034

0

1 929

157

21

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1 123

−2 038

−617

−968

−1 795

Resultat efter finansiella tillgångar

571 903

603 354

282 072

402 075

396 824

Resultat före skatt

41 233

−39 399

−9 404

−562

−7 704

Skatt på årets resultat

−5 855

7 875

2 327

−2 100

−276

Årets resultat

35 378

−31 524

−7 077

−2 662

−7 980

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

2 404

3 994

493

0

0

Materiella anläggningstillgångar

204 165

124 982

134 615

118 563

107 797

Finansiella anläggningstillgångar

20 908

27 489

12 776

10 449

12 326

Summa anläggningstillgångar

227 477

156 465

147 884

129 012

120 123

Färdiga varor och handelsvaror

41 702

38 067

33 563

30 547

29 516

Kundfordringar

574 086

414 595

373 312

375 980

364 722

Kassa och bank

0

0

6 116

9 228

9 738

Summa omsättningstillgångar

2 090 824

2 376 136

1 877 440

1 833 617

1 931 877

Summa tillgångar

2 318 301

2 532 601

2 025 324

1 962 629

2 052 000

Summa fritt eget kapital

456 971

420 003

455 522

462 599

465 261

Summa eget kapital

459 735

424 357

455 882

462 959

465 621

Summa avsättningar

47 394

88 741

31 061

33 251

35 862

Summa långfristiga skulder

30 671

4 915

5 662

0

0

Leverantörsskulder

334 904

444 389

343 927

311 875

351 299

Summa kortfristiga skulder

1 725 501

1 989 588

1 532 719

1 466 419

1 550 517

Summa eget kapital och skulder

2 318 301

2 532 601

2 025 324

1 962 629

2 052 000

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Sverige AB

Org.nr 556057-0128

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter