Proff
Proff

Nordic Paper Seffle AB

Org.nr556000-2221
AdressTullhusgatan 1 B, 652 09 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

0

Löner övriga

90 566

88 686

87 800

85 177

90 342

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 991 788

1 476 606

1 404 372

1 530 120

1 502 389

Avskrivningar och nedskrivningar

−25 167

−62 636

−25 017

−21 878

−19 598

Summa rörelsekostnader

−2 003 687

−1 614 836

−1 381 244

−1 489 589

−1 452 388

Rörelseresultat efter avskrivningar

−11 899

−138 230

23 128

40 531

50 001

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5 444

1 583

1 464

2 313

182

Räntekostnader och liknande resultatposter

−4 932

−6 660

−18 086

−8 473

−6 067

Resultat efter finansiella tillgångar

−11 387

−143 314

6 506

34 371

44 115

Resultat före skatt

1 876

176

397

1 121

424

Skatt på årets resultat

−674

403

−177

−642

−123

Årets resultat

1 202

579

220

479

301

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

211 215

197 692

182 803

172 216

171 541

Finansiella anläggningstillgångar

2 359

3 948

3 549

3 567

4 921

Summa anläggningstillgångar

213 574

201 640

186 352

175 783

176 462

Färdiga varor och handelsvaror

157 460

106 493

112 498

137 491

144 509

Kundfordringar

339 602

230 369

164 039

193 715

199 876

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

553 846

496 604

319 123

378 656

407 396

Summa tillgångar

767 420

698 244

505 475

554 438

583 859

Summa fritt eget kapital

10 311

9 109

8 529

8 310

6 329

Summa eget kapital

35 539

34 337

33 757

33 538

31 557

Summa avsättningar

78 434

79 061

5 611

13 699

15 683

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

109 831

108 716

60 488

68 120

72 513

Summa kortfristiga skulder

570 947

510 083

347 154

370 358

389 025

Summa eget kapital och skulder

767 420

698 244

505 475

554 438

583 859

Ladda ner gratis årsredovisning

Nordic Paper Seffle AB

Org.nr 556000-2221

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter