Proff
Proff

Orbadens Camping AB

Org.nr556755-2871
AdressOrbadenvägen 17, 821 67 Vallsta

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

0

0

Löner övriga

-

-

-

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

793

860

313

0

2 254

Avskrivningar och nedskrivningar

−45

−51

−56

0

−71

Summa rörelsekostnader

−904

−751

−485

0

−2 080

Rörelseresultat efter avskrivningar

−111

109

−172

0

174

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−14

−16

−14

0

−34

Resultat efter finansiella tillgångar

−124

93

−187

0

140

Resultat före skatt

−124

93

−187

0

106

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

−61

Årets resultat

−124

93

−187

0

45

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

408

454

505

561

741

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

408

454

505

561

741

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

19

19

Kundfordringar

15

1

1

1

22

Kassa och bank

134

308

38

351

5

Summa omsättningstillgångar

492

569

352

829

747

Summa tillgångar

901

1 023

857

1 390

1 488

Summa fritt eget kapital

−42

82

−11

0

145

Summa eget kapital

187

311

218

374

374

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

230

175

178

186

217

Leverantörsskulder

4

40

4

264

197

Summa kortfristiga skulder

484

537

462

829

829

Summa eget kapital och skulder

901

1 023

857

1 390

1 488

Ladda ner gratis årsredovisning

Orbadens Camping AB

Org.nr 556755-2871

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter