Proff
Proff

Ride Sportswear Stockholm AB

Org.nr559096-3756
AdressSkönviksvägen 297, 122 66 Enskede

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

0

Löner övriga

-

-

-

-

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 021

1 068

5

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

−21

−21

Summa rörelsekostnader

−682

−422

−74

−51

−82

Rörelseresultat efter avskrivningar

339

646

−68

−51

−82

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

−1

0

Resultat efter finansiella tillgångar

290

646

−68

−53

−82

Resultat före skatt

201

522

−68

−53

−82

Skatt på årets resultat

−57

−76

0

0

0

Årets resultat

144

446

−68

−53

−82

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

21

Finansiella anläggningstillgångar

657

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

657

0

0

0

21

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

118

117

49

Kundfordringar

101

0

0

0

0

Kassa och bank

309

1 115

0

1

88

Summa omsättningstillgångar

506

1 115

128

128

144

Summa tillgångar

1 164

1 115

128

128

165

Summa fritt eget kapital

498

446

0

−24

29

Summa eget kapital

548

496

50

26

79

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

402

496

78

102

86

Summa eget kapital och skulder

1 164

1 115

128

128

165

Ladda ner gratis årsredovisning

Ride Sportswear Stockholm AB

Org.nr 559096-3756

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter