Proff
Proff

Securitas Sverige Aktiebolag

Org.nr556108-6082
AdressLindhagensplan 70, 112 43 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

5 304

5 095

15 984

7 349

6 786

Löner övriga

2 981 215

2 934 251

2 751 303

2 674 854

2 572 026

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

5 703 692

5 634 099

5 251 479

5 036 481

4 935 951

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

−67 922

−73 944

−79 663

−72 589

−82 707

Rörelseresultat efter avskrivningar

499 739

544 086

329 912

312 343

319 351

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3 244

2 476

2 465

2 332

5 278

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1 455

−698

−1 436

−2 536

−3 664

Resultat efter finansiella tillgångar

501 528

545 864

330 941

312 139

320 965

Resultat före skatt

20 917

24 314

−15 771

−10 499

−12 753

Skatt på årets resultat

−6 575

−6 096

−8

0

0

Årets resultat

14 342

18 218

−15 779

−10 499

−12 753

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

61 011

76 807

95 472

114 252

139 095

Materiella anläggningstillgångar

497 268

494 918

505 186

479 283

471 982

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

558 279

571 725

600 658

593 535

611 077

Färdiga varor och handelsvaror

17 863

7 435

9 865

17 199

13 168

Kundfordringar

542 395

484 684

431 930

537 080

529 079

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

2 449 823

2 501 117

2 248 985

1 758 514

1 773 809

Summa tillgångar

3 008 102

3 072 842

2 849 643

2 352 049

2 384 886

Summa fritt eget kapital

703 055

688 713

670 495

363 635

374 134

Summa eget kapital

705 455

691 113

672 895

366 035

376 534

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

480

480

480

480

480

Leverantörsskulder

197 788

158 001

152 285

135 680

174 817

Summa kortfristiga skulder

2 173 380

2 252 029

2 040 145

1 849 411

1 871 749

Summa eget kapital och skulder

3 008 102

3 072 842

2 849 643

2 352 049

2 384 886

Ladda ner gratis årsredovisning

Securitas Sverige Aktiebolag

Org.nr 556108-6082

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter