Proff
Proff

Securitas Sverige Aktiebolag

Org.nr556108-6082
AdressLindhagensplan 70, 112 43 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

5 095

15 984

7 349

6 786

10 625

Löner övriga

2 934 251

2 751 303

2 674 854

2 572 026

2 390 921

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

5 634 099

5 251 479

5 036 481

4 935 951

4 805 338

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

−73 944

−79 663

−72 589

−82 707

−104 834

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 391 255

1 154 518

1 075 948

1 186 646

1 145 799

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2 476

2 465

2 332

5 278

5 318

Räntekostnader och liknande resultatposter

−698

−1 436

−2 536

−3 664

−4 752

Resultat efter finansiella tillgångar

545 864

330 941

312 139

320 965

354 897

Resultat före skatt

24 314

−15 771

−10 499

−12 753

−5 946

Skatt på årets resultat

−6 096

−8

0

0

0

Årets resultat

18 218

−15 779

−10 499

−12 753

−5 946

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

76 807

95 472

114 252

139 095

101 354

Materiella anläggningstillgångar

494 918

505 186

479 283

471 982

505 759

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

571 725

600 658

593 535

611 077

607 113

Färdiga varor och handelsvaror

7 435

9 865

17 199

13 168

12 370

Kundfordringar

484 684

431 930

537 080

529 079

520 349

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

2 501 117

2 248 985

1 758 514

1 773 809

1 717 841

Summa tillgångar

3 072 842

2 849 643

2 352 049

2 384 886

2 324 954

Summa fritt eget kapital

688 713

670 495

363 635

374 134

376 887

Summa eget kapital

691 113

672 895

366 035

376 534

379 287

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

480

480

480

480

480

Leverantörsskulder

158 001

152 285

135 680

174 817

180 701

Summa kortfristiga skulder

2 252 029

2 040 145

1 849 411

1 871 749

1 814 072

Summa eget kapital och skulder

3 072 842

2 849 643

2 352 049

2 384 886

2 324 954

Ladda ner gratis årsredovisning

Securitas Sverige Aktiebolag

Org.nr 556108-6082

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter