Proff
Proff

Severins Möbler i Jönköping Aktiebolag

Org.nr556260-5914
AdressHuskvarnavägen 84, 554 66 Jönköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

53 073

49 535

36 726

38 932

38 777

Avskrivningar och nedskrivningar

−32

−50

−81

−108

−114

Summa rörelsekostnader

−46 380

−45 414

−36 210

−38 232

−38 811

Rörelseresultat efter avskrivningar

6 693

4 121

516

700

−34

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

12

12

12

9

9

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

6 706

4 134

529

709

−26

Resultat före skatt

6 706

4 134

529

768

33

Skatt på årets resultat

−1 383

−890

−118

−175

−13

Årets resultat

5 323

3 244

411

593

20

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

115

199

0

81

189

Finansiella anläggningstillgångar

632

621

609

597

589

Summa anläggningstillgångar

747

819

609

678

778

Färdiga varor och handelsvaror

29 898

26 246

26 831

23 905

22 195

Kundfordringar

1 228

1 460

694

816

523

Kassa och bank

1 450

4 160

3 012

1 749

4 255

Summa omsättningstillgångar

78 666

32 528

31 105

26 849

27 735

Summa tillgångar

79 413

33 347

31 713

27 528

28 514

Summa fritt eget kapital

21 880

16 556

13 313

12 901

12 309

Summa eget kapital

23 180

17 856

14 613

14 201

13 609

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

29 916

4 782

3 980

2 734

2 335

Summa kortfristiga skulder

56 234

15 491

17 101

13 327

14 847

Summa eget kapital och skulder

79 413

33 347

31 713

27 528

28 514

Ladda ner gratis årsredovisning

Severins Möbler i Jönköping Aktiebolag

Org.nr 556260-5914

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter