Proff
Proff

Skimsafe AB

Org.nr559082-8645
AdressSurbrunnsgatan 32, 113 48 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2016-11-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 360

7 210

26 366

19 213

1 363

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−9 330

−12 584

−20 385

−11 522

−965

Rörelseresultat efter avskrivningar

−5 970

−5 374

5 981

7 691

398

Utdelningar

0

0

1 313

0

163

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

13

20

35

0

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

−154

−6

−15

−12

−5

Resultat efter finansiella tillgångar

−6 110

−5 359

6 001

7 679

394

Resultat före skatt

−6 110

−3 497

4 468

913

395

Skatt på årets resultat

0

0

−984

−217

−87

Årets resultat

−6 110

−3 497

3 484

696

308

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

1 516

20

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

1 728

876

1 601

325

0

Summa anläggningstillgångar

3 244

896

1 601

325

0

Färdiga varor och handelsvaror

278

110

671

769

0

Kundfordringar

120

17

1 954

6 305

-

Kassa och bank

5 266

3 640

5 404

3 809

0

Summa omsättningstillgångar

6 908

4 391

8 354

11 203

823

Summa tillgångar

10 152

5 287

9 955

11 528

823

Summa fritt eget kapital

4 994

387

4 321

837

308

Summa eget kapital

6 540

437

4 371

887

358

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

2 400

3 031

84

5 891

191

Leverantörsskulder

416

805

1 827

2 049

-

Summa kortfristiga skulder

1 213

1 819

3 638

4 421

274

Summa eget kapital och skulder

10 152

5 287

9 955

11 528

823

Ladda ner gratis årsredovisning

Skimsafe AB

Org.nr 559082-8645

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter