Proff
Proff

Solarieinvest Munkedal AB

Org.nr559129-5109
AdressGustaf dalénsgatan 13, 417 05 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

250

250

240

240

220

Avskrivningar och nedskrivningar

−39

−39

−39

−39

−36

Summa rörelsekostnader

−81

−73

−72

−84

−63

Rörelseresultat efter avskrivningar

169

177

168

156

157

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−84

−86

−122

−41

−19

Resultat efter finansiella tillgångar

85

91

46

115

138

Resultat före skatt

0

91

47

116

138

Skatt på årets resultat

−10

−23

−23

−25

−29

Årets resultat

−10

68

24

91

109

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

2 414

2 453

2 493

2 532

2 571

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

2 414

2 453

2 493

2 532

2 571

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

0

1 534

1 757

1 677

Summa omsättningstillgångar

19

8

1 541

1 770

1 683

Summa tillgångar

2 433

2 461

4 034

4 302

4 254

Summa fritt eget kapital

270

279

212

188

98

Summa eget kapital

320

329

262

238

148

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

1 150

1 250

1 350

Leverantörsskulder

8

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

2 113

2 132

2 622

2 813

2 756

Summa eget kapital och skulder

2 433

2 461

4 034

4 302

4 254

Ladda ner gratis årsredovisning

Solarieinvest Munkedal AB

Org.nr 559129-5109

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter