Proff
Proff

Sorsele River Hotel AB

Org.nr556647-9738
AdressHotellgatan 2, 924 31 Sorsele

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

10 431

4 394

9 882

10 330

9 657

Avskrivningar och nedskrivningar

−130

−166

−137

−150

−171

Summa rörelsekostnader

−9 327

−5 662

−9 378

−9 995

−9 879

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 104

−1 268

504

335

−222

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

1

0

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

−23

−14

−11

−14

−18

Resultat efter finansiella tillgångar

1 081

−1 283

493

321

−238

Resultat före skatt

1 081

−958

385

244

1

Skatt på årets resultat

−44

0

−86

−57

−1

Årets resultat

1 037

−958

299

187

0

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

5 195

1 125

972

1 108

1 258

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

1

1

Summa anläggningstillgångar

5 195

1 125

972

1 109

1 259

Färdiga varor och handelsvaror

105

120

182

202

196

Kundfordringar

1 230

164

740

627

407

Kassa och bank

667

749

1 002

834

453

Summa omsättningstillgångar

2 247

1 354

2 132

1 908

1 389

Summa tillgångar

7 443

2 479

3 103

3 017

2 648

Summa fritt eget kapital

1 103

66

1 024

725

538

Summa eget kapital

1 203

166

1 124

825

638

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

4 643

758

278

353

443

Leverantörsskulder

300

728

406

363

404

Summa kortfristiga skulder

1 597

1 556

1 377

1 622

1 427

Summa eget kapital och skulder

7 443

2 479

3 103

3 017

2 648

Ladda ner gratis årsredovisning

Sorsele River Hotel AB

Org.nr 556647-9738

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter