Proff
Proff

Stjärnvik Smide & Design AB

Org.nr559279-0538
AdressStjärnviksvägen 20, 355 95 Tävelsås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-12
Startdatum

2020-10-27

Slutdatum

2021-12-31

LÖNER

2021-12
Valutakod

SEK

Löner styrelse och VD

0

Löner övriga

0

RESULTATRÄKNING

2021-12
Valutakod

SEK

Omsättning

208

Avskrivningar och nedskrivningar

−6

Summa rörelsekostnader

−219

Rörelseresultat efter avskrivningar

−11

Utdelningar

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−10

Resultat före skatt

−10

Skatt på årets resultat

0

Årets resultat

−10

BALANSRÄKNING

2021-12
Valutakod

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

Materiella anläggningstillgångar

18

Finansiella anläggningstillgångar

0

Summa anläggningstillgångar

18

Färdiga varor och handelsvaror

15

Kundfordringar

0

Kassa och bank

0

Summa omsättningstillgångar

27

Summa tillgångar

45

Summa fritt eget kapital

−10

Summa eget kapital

15

Summa avsättningar

0

Summa långfristiga skulder

0

Leverantörsskulder

0

Summa kortfristiga skulder

31

Summa eget kapital och skulder

45

Ladda ner gratis årsredovisning

Stjärnvik Smide & Design AB

Org.nr 559279-0538

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter