Proff
Proff

Stockholms Lackcenter Holding AB

Org.nr556668-8692
AdressURSVIKSVÄGEN 127 C, 174 46 Sundbyberg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−12

−13

−15

−14

−14

Rörelseresultat efter avskrivningar

−12

−13

−15

−14

−14

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

105

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−12

−13

−15

−14

91

Resultat före skatt

138

−13

−15

−14

91

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

138

−13

−15

−14

91

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

1 047

1 047

1 047

1 047

1 047

Summa anläggningstillgångar

1 047

1 047

1 047

1 047

1 047

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

79

80

81

81

82

Summa omsättningstillgångar

183

80

81

81

82

Summa tillgångar

1 229

1 126

1 127

1 128

1 128

Summa fritt eget kapital

1 116

978

991

1 006

1 020

Summa eget kapital

1 216

1 078

1 091

1 106

1 120

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

23

0

0

Summa kortfristiga skulder

13

48

36

22

8

Summa eget kapital och skulder

1 229

1 126

1 127

1 128

1 128

Ladda ner gratis årsredovisning

Stockholms Lackcenter Holding AB

Org.nr 556668-8692

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter