Proff

Slutplattan Hamgo 117751 AB

Org.nr556970-9958
AdressEkenleden 13 A, 428 36 Kållered

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning9081 7101 4912 2552 183
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 449−1 485−1 416−1 844−2 057
Rörelseresultat efter avskrivningar−54122575410127
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter20000
Räntekostnader och liknande resultatposter0000−1
Resultat efter finansiella tillgångar−53922575410126
Resultat före skatt−2121855330594
Skatt på årets resultat0−41−14−68−21
Årets resultat−2121443923773

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00200
Kassa och bank4271 181975932570
Summa omsättningstillgångar6531 3891 1801 078759
Summa tillgångar6531 3891 1801 078759
Summa fritt eget kapital576789644605368
Summa eget kapital626839694655418
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1221654
Summa kortfristiga skulder27223198157181
Summa eget kapital och skulder6531 3891 1801 078759
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Slutplattan Hamgo 117751 AB

Org.nr 556970-9958

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter