Om informationen

För att säkerställa en komplett och korrekt information om svenska företag och funktionärer så samlar Proff in data från flera olika källor.

All information som presenteras proff.se bygger på offentliga uppgifter. Vill du ändra uppgifter ska du vända dig direkt till källan så uppdateras uppgifterna hos oss automatiskt vid nästa avisering. Har du firmateckningsrätt med e-legitimation kan du göra många ändringar själv på verksamt.se

Mer information om uppdatering och ändringar finns här: Vanliga frågor

Källor

KällaDataUppdateringsfrekvens
SCBOfficiell företagsinformation, KontaktuppgifterVarje måndag
BolagsverketOfficiell företagsinformation, Ledning och styrelseVarje vardag
SkatteverketOfficiell företagsinformationVarje vardag
UCBokslut och nyckeltal, KoncernNormalt 1-2 dagar efter att vi har mottagit årsredovisningen.
EniroKontaktinformationDagligen
Value8ÄgarinformationDagligen
ProffBranscher och sökord, KontaktuppgifterVid behov, på förfrågan

Bokslut

På proff.se visas alltid de senast publicerade bokslutssiffrorna. Dessa hämtas när ett bolag har lämnat in sin årsredovisning. Fristen för att lämna in sin årsredovisning är senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om till exempel räkenskapsåret löper från den 1 januari till den 31 december (detta är vanligast) ska bolaget senast ha inlämnat sitt bokslut den 31 juli. Bolaget kan också ha ett så kallat brutet räkenskapsår som normalt finns i tre varianter (mmdd): 0501–0430, 0701–0630 eller 0901–0831.

Utöver dessa brutna räkenskapsår, kan Skatteverket vid “synnerliga skäl” godkänna att en annan period än tolv hela månader får användas. Detta kan ge utslag i ett bolags siffror, exempelvis att bolaget under räkenskapsår 1 har en mycket större omsättning än under räkenskapsår 2 eftersom räkenskapsår 1 innehöll fler månader.

Det finns enbart tillgång till exakta bokslutssiffror och nyckeltal för aktiebolag. För andra bolagsformer visar vi omsättning och antal anställda inom ett intervall beräknat av SCB. När det inte finns siffror tillgängliga för ett aktiebolag har bolaget troligtvis inte ännu lämnat in sin första årsredovisning.

Resultaträkning

Hämtas från företagets redovisning och visar i sammandrag företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

I en resultaträkning ser man hur resultatet har uppkommit. Intäkter minus kostnader ger resultatet, som kan vara en vinst, en förlust eller ett nollresultat.

Balansräkning

Visar företagets ekonomiska ställning vid ett visst tillfälle, exempelvis sista dagen på räkenskapsåret.

Balansräkningen består av två sidor, en tillgångssida och en skuldsida. På tillgångssidan finns företagets redovisade tillgångar, t ex likvida medel, bankmedel, fordringar, maskiner och inventarier. På skuldsidan finns poster som banklån, leverantörsskulder, checkkrediter mm.

Nyckeltal

Nyckeltal är benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med att uttrycka resultatet i kronor för att avgöra om företaget går bra eller dåligt, det säger väldigt lite eftersom man då inte vet något om företagets omsättning eller satsat kapital. Därför måste resultatet ställas i relation till något. Det kallas nyckeltal för att man ser det som en “nyckel” till att förstå företagets utveckling. Man tittar då främst på företagets soliditet, likviditet, omsättning, avkastning och vinstmarginal.

Antal anställda

Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. För övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall.

Omsättning

Är summan av hur mycket ett företag har sålt varor och tjänster för under en viss period.

Avskrivningar

Innebär att utgiften för en tillgång inte kostnadsförs direkt utan periodiseras, dvs fördelas ut på det antal  år som motsvarar den beräknade ekonomiska livslängden.

Summa rörelsekostnader

Är summan av rörelsens kostnader under året

Resultat efter avskrivningar

Resultatet är skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen inkluderat avskrivningar

Årets resultat

Resultatet är skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar

Är en anläggningstillgång som har ett bestående värde för företaget utan att vara synligt påvisbar. Den kan antingen vara upparbetad av företaget eller inköpt.

Som immateriella anläggningstillgångar räknas exempelvis goodwill (förvärvad) eller  utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten

Materiella anläggningstillgångar

Är en anläggningstillgång som har ett bestående värde för bolaget och som är synligen påvisbara, som maskiner, byggnader, inventarier.

Finansiella anläggningstillgångar

Exempel kan vara andelar i koncernföretag, fordringar hos koncernföretag, andelar i intresseföretag,  fordringar hos intresseföretag, andra långfristiga värdepappersinnehav etc.

Summa omsättningstillgångar

Är tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning.
Omsättningstillgångarna delas in i fyra poster:  varulager mm, fordringar, kortfristiga placeringar & kassa och bank.

Aktiekapital

Är summan av det nominella beloppet på ett aktiebolags samtliga aktier.

Summa fritt kapital

Fritt eget kapital är den del av det egna kapitalet som får användas för utdelning.

Summa eget kapital

Post i företagets balansräkning som består av skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder

Tillgångarna är finansierade på två sätt – genom eget kapital och genom främmande kapital (skulder). Summan av dessa båda är lika med tillgångarna. Det egna kapitalet förändras genom bolagets resultat och genom att delägarna skjuter till eller tar ut kapital.

Summa långfristiga skulder

Är sådana skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år. Exempel på långfristiga skulder är långfristiga lån, checkräkningskredit &  långfristiga lån till närstående företag.

Summa kortfristiga skulder

Är skulder som förfaller inom 1 år.

Vinstmarginal

Visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.

Vinstmarginal = Vinst före räntekostnader/ Omsättning

Kassalikviditet

Kassalikviditeten visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten bör ligga på minst 100%. Då är omsättningstillgångarna (minus varulager och pågående arbeten) lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna

Soliditet

Visar förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskriver företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Soliditet = (Eget kapital + 73,7% av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Skuldsättningsgrad

Är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det justerad egna kapitalet.

Skuldsättningsgrad S/E = (Skulder + 26,3% av Obeskattade reserver) / (Eget kapital + 73,7% av Obeskattade reserver)

Inaktiva bolag

Avregistrerade bolag finns kvar på proff.se under ett år från det datum de registrerats som inaktiva.

Inaktiva bolagsnamn kommer att finnas kvar i historiken för personer som har haft uppdrag i bolaget.

Personnummer

proff.se visar av integritetsskäl inte de fyra sista siffrorna av personnummer för befattningshavare.

Bolagsformen enskild firma har innehavarens personnummer som organisationsnummer. Proff visar inte heller här de fyra sista siffrorna av organisationsnumret om företaget är enskild näringsidkare. Behöver du ta reda på en enskild näringsidkares hela organisationsnummer så går det att göra genom att kontakta Skatteverket eller Bolagsverket.