Proff
Proff

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst

Org.nr556033-9938
AdressNorrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

2 247

2 499

2 968

2 434

2 411

Löner övriga

61 231

61 400

56 781

57 233

54 092

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

231 170

214 801

223 748

220 388

229 369

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

0

0

0

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

26 696

18 680

6 070

5 436

16 682

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2 559

2 131

1 903

1 616

958

Räntekostnader och liknande resultatposter

−658

−661

−566

−518

−524

Resultat efter finansiella tillgångar

28 596

20 150

7 407

6 452

17 116

Resultat före skatt

28 596

20 150

7 407

6 452

17 116

Skatt på årets resultat

−5 777

−4 173

−2 135

−1 236

−4 707

Årets resultat

22 819

15 977

5 272

5 216

12 409

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

300

410

567

743

759

Finansiella anläggningstillgångar

5 728

5 728

5 728

5 728

5 728

Summa anläggningstillgångar

6 028

6 138

6 295

6 471

6 487

Färdiga varor och handelsvaror

7 408

6 793

7 348

8 572

7 935

Kundfordringar

19 245

16 767

16 319

19 448

18 860

Kassa och bank

34 400

30 540

26 565

20 362

34 931

Summa omsättningstillgångar

159 203

136 077

123 946

119 467

122 534

Summa tillgångar

165 231

142 215

130 241

125 938

129 021

Summa fritt eget kapital

110 391

87 572

71 595

66 323

61 107

Summa eget kapital

120 196

97 377

81 400

76 128

70 912

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

16 007

14 310

14 032

18 007

20 237

Summa kortfristiga skulder

45 035

44 838

48 841

49 810

58 109

Summa eget kapital och skulder

165 231

142 215

130 241

125 938

129 021

Ladda ner gratis årsredovisning

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst

Org.nr 556033-9938

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter