Proffs integritetspolicy

 1. Sammanfattning av våra rutiner för databehandling
 2. Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte?
 3. Överföring av personuppgifter till tredje part
 4. Säkerhet och integritet
 5. Rättsliga grunder
 6. Var behandlas dina uppgifter?
 7. Utgivningsbevis
 8. Externa länkar
 9. Vilka är dina rättigheter och valmöjligheter?
 10. Ändringar i integritetspolicyn

Proff AB, org nr 556764-1534, bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och behandlar personuppgifter för kunder och användare som använder Proffs tjänster. Detta är Proffs integritetspolicy som har tagits fram i syfte att förtydliga Proffs ställning i fråga om integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Vi säkerställer integriteten för våra kunder och användare och vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och i enlighet med tillämplig lagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679, ”GDPR”) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar i Sverige, Danmark, och Norge (”dataskyddslagstiftning”). Vårt mål är att bibehålla en hög skyddsnivå för den personliga integriteten.

Denna integritetspolicy gäller för samtliga tjänster som tillhandahålls av Proff, inklusive webbplatser. Vissa produkter och tjänster som tillhandahålls av Proff kan omfattas av särskilda villkor avseende behandlingen av personuppgifter, vilket du kommer att upplysas om när du använder den aktuella tjänsten/produkten.

 1. Sammanfattning av våra rutiner för databehandling
  Proff samlar in personuppgifter i syfte att bland annat kommunicera med och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare i enlighet med de avtal vi har ingått, och att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster. Vi samlar även in personuppgifter i syfte att erbjuda dig kundanpassat innehåll och annonser. Dessutom samlas personuppgifter in i syfte att tillhandahålla och administrera din tillgång till tjänster, besvara kundtjänstärenden och rätta till fel. Vi sparar personuppgifter så länge det krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. När dina personuppgifter inte längre är relevanta för de syften för vilka de samlades in raderar vi eller anonymiserar dem, inklusive eventuella loggar och annan säkerhetskopiering.

  Med undantag för om du informeras av Proff om att dina uppgifter kommer att behandlas på annat vis så behandlar Proff enbart personuppgifter i de syften för vilka de samlats in, och i enlighet med denna integritetspolicy och relevant lagstiftning. Ibland kan du få extra information om annan behandling av personuppgifter när du vill använda särskilda produkter och tjänster som tillhandahålls av Proff.

 1. Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte? Söktjänst inom officiell finansiell- och företagsinformation
  Proff är en söktjänst med officiell finansiell- och företagsinformation om alla Sveriges bolag samt befattningshavare.

  Kundanpassad och relevant annonsering
  Våra produkter och tjänster innehåller kundanpassade annonser. Sådana annonser tillhandahålls av Proff, våra kunder och samarbetspartner. Därför kan vi samla in information om hur du som användare använder våra produkter och tjänster i syfte att visa kundanpassat innehåll och annonser för dig, eller göra det möjligt för våra samarbetspartner att visa kundanpassat innehåll och annonser för dig. Proff använder också samkörning av databaser under databehandlingen för att kunna profilera annonseringen.

  Du kan säga nej till att Proff behandlar dina uppgifter för att kundanpassa annonser på våra webbplatser – mer information om hur du säger nej till kundanpassade annonser på webben och hur vi skapar profiler utifrån din internetanvändning finns här. För att säga nej till kundanpassade annonser i apparna: gå in i sidomenyn och bocka av Tillåt spårning.

  Direkt marknadsföring
  Vi använder personuppgifter för direkt marknadsföring i enlighet med lagar och praxis. Vi kan även tillhandahålla sådana personuppgifter till en tredje part som vill erbjuda dig direkt marknadsföring. I vissa fall behandlas personuppgifter i syfte att erbjuda andra tjänster än Eniros egna tjänster. I sådana fall kan Proff behandla personuppgifter för, och i enlighet med instruktionerna från, en tredje part, exempelvis våra annonspartner.
  Statistiska syften
  Proff kan samla in information om hur du som användare använder våra produkter och tjänster i syfte att analysera sökuppförandet i statistiska syften, samt marknadstrender och i syfte att fastställa framtida efterfrågan för att utveckla våra produkter och tjänster.

  Uppgifter samlas också in för att förbättra våra produkter och tjänster, göra dem mer användarvänliga, kontrollera att de fungerar korrekt och tillhandahålla information om avbrott. Sådan information samlas exempelvis in med hjälp av Google analytics och med hjälp av cookies som inte innehåller personuppgifter. Du kan hitta mer information om cookies och hur du kan blockera cookies i vår Cookiepolicy. Vi använder IP-adresser för att till exempel göra det möjligt för oss att diagnostisera problem på våra servrar och i våra nätverk samt administrera våra webbplatser. Vi använder IP-adresser i statistiska syften.

  Din tekniska enhet
  Proff samlar också in teknisk information om din enhet och din internetuppkoppling, till exempel information som genereras av serviceloggar och andra verktyg, däribland ditt operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare, för att verifiera information och förbättra personliga erbjudanden till kunder och användare.

  Förebyggande av missbruk
  För att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av internet använder vi också personuppgifter om användarnas aktiviteter och tekniska uppgifter.

  Samtycke till behandling av personuppgifter
  När det finns ett rättsligt krav på att erhålla ditt samtycke till att behandla vissa typer av personuppgifter eller till en viss typ av behandling inhämtas sådant samtycke från dig före behandlingen av personuppgifterna.

  Känslig information och personer under 13 år
  Vi samlar aldrig in eller behandlar personuppgifter som kan anses känsliga, såsom information om din hälsa. Våra tjänster är inte avsedda att användas av personer under 13 år, och Proff samlar inte med avsikt in personuppgifter om någon under denna åldersgräns. Om du får reda på att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss utan ditt samtycke, var god kontakta oss på privacy.officer@proff.no

  Platsbaserade tjänster
  För att kunna erbjuda dig platsbaserade produkter och tjänster kan Proff samla in, använda och lagra exakta platsdata, inklusive den geografiska platsen i realtid för din dator eller enhet. Vi använder olika slags teknologi för att spåra platsen, såsom GPS, Bluetooth och din IP-adress samt wifi-hotspots och placering av mobilmaster.

  Det hjälper oss att exempelvis erbjuda dig sökningar utifrån din plats, trafikinformation i realtid och vägbeskrivningar samt möjlighet att ge dig information och erbjudanden från våra kunder.

 1. Överföring av personuppgifter till tredje part
  Proff kan överföra personuppgifter till underleverantörer om vi bedömer att det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund eller användare. Våra underleverantörer måste alltid skriva under ett avtal om behandling av personuppgifter med Proff för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

  Våra samarbetspartner
  Proff kan tillhandahålla uppgifter om ditt sökbeteende inom våra tjänster och produkter till våra samarbetspartner (i synnerhet Adform,). Sådana uppgifter kan också tillhandahållas till våra samarbetspartner i syfte att påvisa intresset av en viss annonsering eller kampanj. Vi samlar inte in information eller visar annonser utifrån information som gör att du kan identifieras personligen utan ditt samtycke.

  Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje parter om det inte krävs i tillämpliga lagar.

  Däremot kan dina personuppgifter överföras och behandlas av tredjepartsleverantörer som utför tjänster åt Proff (personuppgiftsbiträden) för att möjliggöra för dessa företag att utföra de tjänster som Proff beställt. Endast de personuppgifter som behövs för att uppfylla ovanstående syften lämnas ut till företagen. Alla tredjepartsleverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga Personuppgiftsbiträdesavtal samt eventuella andra avtal som gäller mellan Proff och tredjepartsleverantörerna, och måste införa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

  Offentliga myndigheter
  Proff kan lämna ut personuppgifter till en tredje part såsom polisen eller annan offentlig myndighet, vid en brottsutredning eller om Proff på annat sätt är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter enligt lag eller beslut från en offentlig myndighet.

 1. Säkerhet och integritet
  Webbplatser som ägs och kontrolleras av Proff har en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda de personuppgifter som är under Proffs kontroll. Proff behandlar endast personuppgifter i de syften för vilka de samlades in och som anges ovan och personuppgifter är endast tillgängliga för behöriga anställda som innehar en befattning som kräver att de behandlar personuppgifter för att utföra sitt arbete. Personuppgifter behandlas inte längre än vad som krävs för det aktuella syftet. Vi uppfyller till fullo våra lagstadgade skyldigheter och våra interna riktlinjer för lagringstid.

  Proff har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter så att endast behöriga personer får tillgång till personuppgifterna. Vi har också infört interna riktlinjer för att skydda behandlingen av personuppgifter.

 1. Rättsliga grunder
  Proff sätter en ära i att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med relevant integritetslagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det krävs för att fullgöra ett avtal med dig och behandla kundärenden och tjänster som tillhandahålls av Proffs kundtjänst. Vi behandlar också dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse, såsom att rikta marknadsföring direkt till dig. När så krävs frågar vi om ditt samtycke.
 1. Var behandlas dina uppgifter?
  I huvudsak behandlar vi personuppgifter på servrar inom EU/EES. Vi kan dock behöva överföra dina uppgifter från en plats inom EU/EES. Nivån på skydd av personuppgifter i länder utanför EU/EES kan vara lägre än inom EES. Om så är fallet vidtar vi lämpliga åtgärder enligt GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen) för att säkerställa att dina personuppgifter förblir säkra och skyddade. Våra internationella överföringar av personuppgifter bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna hittar du här.
 1. Utgivningsbevis
  Den svenska webbplatsen www.proff.se har erhållit utgivningsbevis från Myndigheten för radio och tv, vilket innebär att webbplatsen är skyddad enligt yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469). Till följd av detta skydd gäller inte GDPR för publiceringen av personuppgifter på webbplatsen, om en sådan tillämpning skulle bryta mot yttrandefriheten. För mer information om utgivarens ansvar, se Utgivaransvar på proff.se
 1. Externa länkar
  Proffs webbplatser kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som inte kontrolleras av Proff. Om du klickar på en länk till en extern webbplats rekommenderar vi att du läser principerna om behandling av personuppgifter och användningen av cookies som gäller för den externa webbplatsen.
 1. Vilka är dina rättigheter och valmöjligheter?
  Vi har en rättslig skyldighet att säkerställa att din information förvaras korrekt och är uppdaterad. Vi uppmanar dig att hjälpa oss att uppfylla denna skyldighet genom att se till att du informerar oss om eventuella förändringar av din information/dina preferenser genom att kontakta oss på kundtjänst.

  Du kan när som helst utöva dina rättigheter avseende de personuppgifter som vi behandlar om dig:

  • Rätten till tillgång och rättelse: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig. Detta omfattar exempelvis rätten att informeras huruvida personuppgifter behandlas om dig eller inte, vilka personuppgifter som behandlas och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras. För att få ett registerutdrag, klicka her.
  • Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, exempelvis behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller när vi på annat sätt baserar vår behandling av dina personuppgifter på ett berättigat intresse.
   Rätt till radering: Du kan också begära att dina personuppgifter raderas, om uppgifterna till exempel inte längre krävs för de syften för vilka de samlades in, om behandlingen är olaglig eller om personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna följa ett rättsligt krav. För att begära att dina uppgifter blir borttagna, klicka her.
  • Rätt till dataportabilitet: Om personuppgifter om dig som du själv har lämnat behandlas automatiskt med ditt samtycke eller i enlighet med ett avtal mellan dig och Eniro, kan du begära att uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du kan också begära att personuppgifterna översänds till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt.
  • Rätt att återkalla ditt samtycke: I fall där behandlingen bygger på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen när som helst.
  • Välja bort marknadsföring: Vi ger dig också möjlighet att välja bort framtida marknadsföring varje gång vi skickar marknadsföringsmaterial till dig. Du kan också välja bort det när som helst genom att kontakta oss.

  Om du vill lämna in klagomål till en nationell tillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet (”lokala” betyder där du bor eller arbetar, eller där det påstådda intrånget begicks). Relevant myndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se), i Danmark Datatilsynet (www.datatilsynet.dk), och Norge Datatilsynet (www.datatilsynet.no),.

 1. Ändringar av integritetspolicyn
  Denna integritetspolicy kan då och då ändras, därför rekommenderar vi att du går in på denna länk regelbundet för att läsa den senaste versionen av integritetspolicyn. Datumet på den senaste versionen visas högst upp på integritetspolicyn.

Kontakta oss
Om du har några frågor om vår dataskyddspolicy, kontakta Proffs kundtjänst. Proff har även utsett ett dataskyddsombud.

Du kan skicka e-post till dataskyddsombudet på privacy.officer@proff.no