Proff
Proff

Alphelion Design & Konsult AB

Org.nr559149-0239
AdressVerkstadsgatan 4, 117 36 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-02-13

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2022-062021-062020-062019-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

0

Löner övriga

-

-

-

0

RESULTATRÄKNING

2022-062021-062020-062019-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 802

1 260

1 165

1 455

Avskrivningar och nedskrivningar

−176

−43

−84

0

Summa rörelsekostnader

−1 356

−1 109

−584

−451

Rörelseresultat efter avskrivningar

447

151

580

1 004

Utdelningar

340

225

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−18

0

−251

Resultat efter finansiella tillgångar

447

133

580

753

Resultat före skatt

447

124

80

753

Skatt på årets resultat

−92

−35

−22

−211

Årets resultat

355

89

58

542

BALANSRÄKNING

2022-062021-062020-062019-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

152

152

0

Materiella anläggningstillgångar

878

449

326

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

100

100

0

Summa anläggningstillgångar

878

701

578

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

Kassa och bank

276

37

109

67

Summa omsättningstillgångar

400

320

787

873

Summa tillgångar

1 278

1 021

1 365

873

Summa fritt eget kapital

408

279

189

542

Summa eget kapital

458

329

239

592

Summa avsättningar

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

820

693

1 125

281

Summa eget kapital och skulder

1 278

1 021

1 365

873

Ladda ner gratis årsredovisning

Alphelion Design & Konsult AB

Org.nr 559149-0239

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter