Proff
Proff

Art Clinic AB

Org.nr556572-7418
AdressValhallavägen 91, 114 28 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 241

1 450

1 430

1 360

2 531

Löner övriga

109 086

114 408

97 277

98 726

84 922

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

329 308

340 922

275 330

280 399

270 992

Avskrivningar och nedskrivningar

−25 415

−7 793

−5 860

−7 382

−3 591

Summa rörelsekostnader

−360 182

−336 043

−267 402

−276 576

−251 174

Rörelseresultat efter avskrivningar

−30 874

4 878

7 928

3 823

19 818

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

−650

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−6 832

−342

−513

−229

−208

Resultat efter finansiella tillgångar

−37 706

4 536

7 415

2 944

19 610

Resultat före skatt

−33 706

536

9 881

485

12 110

Skatt på årets resultat

0

−296

−21

−475

−2 844

Årets resultat

−33 706

240

9 860

10

9 266

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

89 164

680

1 157

751

1 495

Materiella anläggningstillgångar

33 674

35 553

23 074

26 322

20 230

Finansiella anläggningstillgångar

0

1 301

10 050

150

4 750

Summa anläggningstillgångar

122 838

37 534

34 281

27 223

26 475

Färdiga varor och handelsvaror

7 016

6 037

5 446

4 291

4 965

Kundfordringar

27 940

19 855

15 750

20 217

33 351

Kassa och bank

5 574

19 896

7 409

9 005

13 809

Summa omsättningstillgångar

58 080

67 410

64 225

62 483

82 182

Summa tillgångar

180 918

104 943

98 507

89 706

108 657

Summa fritt eget kapital

17 700

24 844

33 629

24 507

24 249

Summa eget kapital

18 879

26 023

35 114

25 254

25 243

Summa avsättningar

2 117

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

80 198

0

0

0

0

Leverantörsskulder

21 396

24 003

20 148

18 522

17 483

Summa kortfristiga skulder

79 124

74 320

58 793

56 951

69 152

Summa eget kapital och skulder

180 918

104 943

98 507

89 706

108 657

Ladda ner gratis årsredovisning

Art Clinic AB

Org.nr 556572-7418

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter