Proff
Proff

Gustafs Byggservice AB

Org.nr556950-0761
AdressViolvägen 8, 781 61 Gustafs

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

7 406

5 265

5 742

6 492

6 813

Avskrivningar och nedskrivningar

−76

−40

−114

−83

−24

Summa rörelsekostnader

−6 158

−4 742

−5 592

−5 972

−6 221

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 248

523

150

520

592

Utdelningar

0

1 381

0

200

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

0

−3

−3

0

Resultat efter finansiella tillgångar

1 247

523

145

516

591

Resultat före skatt

936

1 039

145

332

398

Skatt på årets resultat

−194

−227

−34

−75

−91

Årets resultat

742

812

111

257

307

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

346

423

528

585

268

Finansiella anläggningstillgångar

40

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

386

423

528

585

268

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

28

917

280

447

885

Kassa och bank

1 303

852

972

1 106

1 008

Summa omsättningstillgångar

2 101

1 874

1 507

2 018

1 909

Summa tillgångar

2 487

2 296

2 035

2 603

2 176

Summa fritt eget kapital

742

1 381

569

658

400

Summa eget kapital

792

1 431

619

708

450

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

1

397

414

473

Leverantörsskulder

337

202

161

375

330

Summa kortfristiga skulder

1 385

865

503

966

920

Summa eget kapital och skulder

2 487

2 296

2 035

2 603

2 176

Ladda ner gratis årsredovisning

Gustafs Byggservice AB

Org.nr 556950-0761

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter