Proff
Proff

Karlstad Airport AB

Org.nr556804-6535
AdressVåldalen 570, 655 91 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 421

1 275

1 314

1 307

1 273

Löner övriga

13 551

15 563

14 851

15 636

15 288

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

30 279

21 421

21 846

26 743

40 606

Avskrivningar och nedskrivningar

−11 204

−10 022

−6 412

−4 763

−4 019

Summa rörelsekostnader

−60 373

−53 677

−49 862

−60 896

−72 079

Rörelseresultat efter avskrivningar

−30 093

−32 256

−28 017

−34 153

−31 472

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2 414

−1 593

−1 246

−471

−109

Resultat efter finansiella tillgångar

−32 507

−33 849

−29 263

−34 625

−31 580

Resultat före skatt

409

−453

3 284

−1 388

−1 348

Skatt på årets resultat

0

0

−237

0

0

Årets resultat

409

−453

3 047

−1 388

−1 348

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

6 169

7 216

7 224

6 526

357

Materiella anläggningstillgångar

142 009

144 735

129 696

69 788

37 501

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

148 178

151 951

136 919

76 315

37 857

Färdiga varor och handelsvaror

1 733

1 741

1 406

1 487

1 073

Kundfordringar

3 922

1 985

949

2 504

2 934

Kassa och bank

5

7

7

7

7

Summa omsättningstillgångar

42 245

42 605

41 615

45 969

43 578

Summa tillgångar

190 423

194 556

178 534

122 284

81 436

Summa fritt eget kapital

52 073

50 912

51 655

48 227

55 873

Summa eget kapital

57 536

57 127

57 581

54 534

55 923

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

3 772

5 815

3 158

8 867

5 647

Summa kortfristiga skulder

132 887

137 428

120 953

67 749

25 513

Summa eget kapital och skulder

190 423

194 556

178 534

122 284

81 436

Ladda ner gratis årsredovisning

Karlstad Airport AB

Org.nr 556804-6535

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter