Proff
Proff

Medium Snare AB

Org.nr559262-9967
AdressDöbelnsgatan 53, 113 52 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-07-09

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Omsättning

14 054

6 757

968

Avskrivningar och nedskrivningar

−105

−105

0

Summa rörelsekostnader

−7 364

−5 281

−742

Rörelseresultat efter avskrivningar

6 690

1 476

226

Utdelningar

4 500

780

175

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

6 299

1 476

227

Resultat före skatt

5 801

1 451

227

Skatt på årets resultat

−1 297

−313

−49

Årets resultat

4 504

1 138

178

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

127

167

0

Materiella anläggningstillgångar

227

249

0

Finansiella anläggningstillgångar

3 460

0

0

Summa anläggningstillgångar

3 813

416

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

Kundfordringar

0

0

130

Kassa och bank

795

682

88

Summa omsättningstillgångar

4 275

2 192

293

Summa tillgångar

8 089

2 608

293

Summa fritt eget kapital

4 866

1 142

178

Summa eget kapital

4 891

1 167

203

Summa avsättningar

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

Leverantörsskulder

106

177

0

Summa kortfristiga skulder

2 675

1 417

90

Summa eget kapital och skulder

8 089

2 608

293

Ladda ner gratis årsredovisning

Medium Snare AB

Org.nr 559262-9967

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter