Proff

Plipp AB

Org.nr559245-4069
AdressVasagatan 10, 111 20 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-08
Startdatum

2020-03-02

Slutdatum

2021-08-31

LÖNER

2021-08
ValutakodSEK
Löner styrelse och VD0
Löner övriga0

RESULTATRÄKNING

2021-08
ValutakodSEK
Omsättning968
Avskrivningar och nedskrivningar0
Summa rörelsekostnader−1 090
Rörelseresultat efter avskrivningar−122
Utdelningar0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0
Räntekostnader och liknande resultatposter0
Resultat efter finansiella tillgångar−122
Resultat före skatt−122
Skatt på årets resultat0
Årets resultat−122

BALANSRÄKNING

2021-08
ValutakodSEK
Immateriella anläggningstilgångar10 073
Materiella anläggningstillgångar0
Finansiella anläggningstillgångar0
Summa anläggningstillgångar10 073
Färdiga varor och handelsvaror0
Kundfordringar0
Kassa och bank2 789
Summa omsättningstillgångar3 475
Summa tillgångar13 548
Summa fritt eget kapital6 378
Summa eget kapital12 878
Summa avsättningar0
Summa långfristiga skulder0
Leverantörsskulder42
Summa kortfristiga skulder670
Summa eget kapital och skulder13 548
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Plipp AB

Org.nr 559245-4069

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter