Proff
Proff

Sjövalla Klint Health Care AB

Org.nr559276-5258
AdressSjövalla Klint 1, 431 36 Mölndal

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-12
Startdatum

2020-10-13

Slutdatum

2021-12-31

LÖNER

2021-12
Valutakod

SEK

Löner styrelse och VD

-

Löner övriga

-

RESULTATRÄKNING

2021-12
Valutakod

SEK

Omsättning

562

Avskrivningar och nedskrivningar

0

Summa rörelsekostnader

−191

Rörelseresultat efter avskrivningar

371

Utdelningar

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

Resultat efter finansiella tillgångar

372

Resultat före skatt

279

Skatt på årets resultat

−60

Årets resultat

219

BALANSRÄKNING

2021-12
Valutakod

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

Materiella anläggningstillgångar

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

Summa anläggningstillgångar

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

Kundfordringar

0

Kassa och bank

409

Summa omsättningstillgångar

416

Summa tillgångar

416

Summa fritt eget kapital

219

Summa eget kapital

251

Summa avsättningar

0

Summa långfristiga skulder

0

Leverantörsskulder

8

Summa kortfristiga skulder

72

Summa eget kapital och skulder

416

Ladda ner gratis årsredovisning

Sjövalla Klint Health Care AB

Org.nr 559276-5258

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter