Proff
Proff

Teracom Mobil AB

Org.nr556773-3091
AdressLindhagensgatan 122, 11251 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

-

505

2 602

3 120

Löner övriga

0

6 632

19 616

22 572

24 130

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

103 642

122 541

140 106

196 798

222 137

Avskrivningar och nedskrivningar

−8 858

−52 587

−133 529

−54 298

−55 592

Summa rörelsekostnader

−104 494

−193 391

−336 210

−255 297

−265 817

Rörelseresultat efter avskrivningar

−852

−70 850

−196 104

−58 499

−43 680

Utdelningar

0

115 000

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

137

493

134

108

116

Räntekostnader och liknande resultatposter

−212

−251

−78

−19 657

−25 427

Resultat efter finansiella tillgångar

−1 107

−71 147

−196 674

−78 048

−68 991

Resultat före skatt

3 293

50 853

−196 674

−78 048

−68 991

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

3 293

50 853

−196 674

−78 048

−68 991

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

38 188

42 009

49 904

77 876

50 528

Materiella anläggningstillgångar

0

5 791

50 427

188 024

222 092

Finansiella anläggningstillgångar

215

215

1 832

1 847

1 847

Summa anläggningstillgångar

38 403

48 015

102 164

267 748

274 467

Färdiga varor och handelsvaror

2 167

4 017

4 792

11 730

17 779

Kundfordringar

3 450

4 777

6 371

13 654

8 784

Kassa och bank

0

0

0

12 286

23 408

Summa omsättningstillgångar

74 336

149 420

39 808

76 617

106 419

Summa tillgångar

112 739

197 435

141 971

344 365

380 886

Summa fritt eget kapital

52 186

118 758

48 722

173 992

−103 305

Summa eget kapital

82 399

154 106

103 253

299 927

33 902

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

10 000

30 000

10 000

0

312 000

Leverantörsskulder

1 627

1 966

6 797

13 423

7 478

Summa kortfristiga skulder

20 339

13 328

28 718

44 438

34 984

Summa eget kapital och skulder

112 739

197 435

141 971

344 365

380 886

Ladda ner gratis årsredovisning

Teracom Mobil AB

Org.nr 556773-3091

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter