Proff
Proff

Kumo Care AB

Org.nr559273-4031
AdressRoslagsgatan 39 A, 113 54 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-12
Startdatum

2020-09-25

Slutdatum

2021-12-31

LÖNER

2021-12
Valutakod

SEK

Löner styrelse och VD

-

Löner övriga

-

RESULTATRÄKNING

2021-12
Valutakod

SEK

Omsättning

41 222

Avskrivningar och nedskrivningar

−2 015

Summa rörelsekostnader

−33 128

Rörelseresultat efter avskrivningar

8 094

Utdelningar

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

Resultat efter finansiella tillgångar

8 093

Resultat före skatt

6 037

Skatt på årets resultat

−1 321

Årets resultat

4 716

BALANSRÄKNING

2021-12
Valutakod

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

Materiella anläggningstillgångar

2 281

Finansiella anläggningstillgångar

274

Summa anläggningstillgångar

2 555

Färdiga varor och handelsvaror

383

Kundfordringar

228

Kassa och bank

8 152

Summa omsättningstillgångar

11 105

Summa tillgångar

13 660

Summa fritt eget kapital

4 716

Summa eget kapital

4 746

Summa avsättningar

0

Summa långfristiga skulder

25

Leverantörsskulder

2 671

Summa kortfristiga skulder

6 832

Summa eget kapital och skulder

13 660

Ladda ner gratis årsredovisning

Kumo Care AB

Org.nr 559273-4031

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter