Proff
Proff

Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag

Org.nr556477-9378

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−1 000

−862

−694

−694

−277

Rörelseresultat efter avskrivningar

−1 000

−862

−694

−694

−277

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

−197 000

31 688

−99 764

−9 052

16 296

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2 000

−7 063

−7 293

−6 929

−6 710

Resultat efter finansiella tillgångar

−200 000

23 763

−107 751

−16 675

9 309

Resultat före skatt

−412 000

−358 732

373 143

−659 513

133 725

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

−412 000

−358 732

373 143

−659 513

133 725

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

2 010 000

2 336 722

1 817 634

1 793 868

1 863 005

Summa anläggningstillgångar

2 010 000

2 336 722

1 817 634

1 793 868

1 863 005

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

0

0

70 973

179 045

Summa omsättningstillgångar

754 000

203 171

217 229

767 514

853 828

Summa tillgångar

2 764 000

2 539 893

2 034 863

2 561 382

2 716 833

Summa fritt eget kapital

391 000

403 675

762 407

389 264

448 777

Summa eget kapital

443 000

455 675

814 407

441 264

500 777

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

370 000

530 285

684 285

684 285

524 285

Leverantörsskulder

0

15

57

58

0

Summa kortfristiga skulder

1 951 000

1 553 933

536 171

1 435 833

1 691 771

Summa eget kapital och skulder

2 764 000

2 539 893

2 034 863

2 561 382

2 716 833

Ladda ner gratis årsredovisning

Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag

Org.nr 556477-9378

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter