Proff
Proff

Msa Nordic Aktiebolag

Org.nr556065-5671
AdressEkensbergsvägen 113, 171 41 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

-

-

-

Löner övriga

4 486

6 250

5 897

6 837

4 829

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

65 570

67 016

58 923

78 990

76 630

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−63 838

−63 841

−58 038

−78 051

−75 465

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 732

3 175

885

939

1 165

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

2 087

Räntekostnader och liknande resultatposter

−33

−19

−6

−1

−337

Resultat efter finansiella tillgångar

1 699

3 156

879

937

2 914

Resultat före skatt

1 699

3 156

879

937

2 914

Skatt på årets resultat

−494

−674

−246

−231

−518

Årets resultat

1 205

2 482

633

706

2 396

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

265

0

0

0

0

Kundfordringar

10 003

10 335

6 986

10 415

12 270

Kassa och bank

186

189

999

6 417

2 533

Summa omsättningstillgångar

32 666

28 368

27 474

24 961

71 293

Summa tillgångar

32 666

28 368

27 474

24 961

71 293

Summa fritt eget kapital

19 759

18 554

16 072

15 438

58 732

Summa eget kapital

20 959

19 754

17 272

16 638

59 932

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

877

192

117

317

92

Summa kortfristiga skulder

11 707

8 615

10 202

8 322

11 360

Summa eget kapital och skulder

32 666

28 368

27 474

24 961

71 292

Ladda ner gratis årsredovisning

Msa Nordic Aktiebolag

Org.nr 556065-5671

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter