Proff
Proff

Mysans AB

Org.nr559209-2711
AdressBlockvägen 12, 981 42 Kiruna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-062021-062020-06
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-06-17

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

LÖNER

2022-062021-062020-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-062021-062020-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

130

973

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−19

−89

−956

Rörelseresultat efter avskrivningar

−19

41

18

Utdelningar

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−9

−19

Resultat efter finansiella tillgångar

−20

32

−1

Resultat före skatt

−20

32

−1

Skatt på årets resultat

0

−7

0

Årets resultat

−20

25

−1

BALANSRÄKNING

2022-062021-062020-06
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

26

Kundfordringar

20

22

122

Kassa och bank

28

79

29

Summa omsättningstillgångar

71

118

177

Summa tillgångar

71

118

177

Summa fritt eget kapital

4

24

−1

Summa eget kapital

54

74

49

Summa avsättningar

0

0

0

Summa långfristiga skulder

17

37

63

Leverantörsskulder

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

0

7

65

Summa eget kapital och skulder

71

118

177

Ladda ner gratis årsredovisning

Mysans AB

Org.nr 559209-2711

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter