Proff

Rosskapital AB

Org.nr556847-4968
AdressLerviken 117, 862 96 Njurunda

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---00
Löner övriga---00

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−11−13−32−23−44
Rörelseresultat efter avskrivningar−11−13−32−23−44
Utdelningar001000150
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter08023190
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−11−5−320146
Resultat före skatt−11−5−320146
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−11−5−320146

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar6796841 251721731
Summa anläggningstillgångar6796841 251721731
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank56451654619701
Summa omsättningstillgångar56451654619757
Summa tillgångar1 2441 2001 3051 3411 488
Summa fritt eget kapital1 1341 1451 2501 2831 433
Summa eget kapital1 1841 1951 3001 3331 483
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder550030
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder55555
Summa eget kapital och skulder1 2441 2001 3051 3411 488
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Rosskapital AB

Org.nr 556847-4968

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter