Proff
Proff

Nobina Travis AB

Org.nr559264-1756
AdressArmégatan 38, 171 71 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-022021-02
Startdatum

2021-03-01

2020-07-20

Slutdatum

2022-02-28

2021-02-28

LÖNER

2022-022021-02
Valutakod

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

Löner övriga

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-022021-02
Valutakod

SEK

SEK

Omsättning

26 939

145

Avskrivningar och nedskrivningar

−19 158

−192

Summa rörelsekostnader

−50 361

−1 175

Rörelseresultat efter avskrivningar

−23 422

−1 030

Utdelningar

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−387

−7

Resultat efter finansiella tillgångar

−23 819

−1 037

Resultat före skatt

−3 308

−7

Skatt på årets resultat

−1

1

Årets resultat

−3 309

−6

BALANSRÄKNING

2022-022021-02
Valutakod

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

10 445

12 646

Materiella anläggningstillgångar

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

1

Summa anläggningstillgångar

10 445

12 647

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

Kundfordringar

0

0

Kassa och bank

0

0

Summa omsättningstillgångar

28 639

6 250

Summa tillgångar

39 084

18 897

Summa fritt eget kapital

−11 760

−10 652

Summa eget kapital

−1 290

2 019

Summa avsättningar

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

Leverantörsskulder

8 043

634

Summa kortfristiga skulder

40 374

16 878

Summa eget kapital och skulder

39 084

18 897

Ladda ner gratis årsredovisning

Nobina Travis AB

Org.nr 559264-1756

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter